Kế hoạch Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm 2018

Thứ năm - 26/04/2018 10:23
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


Số:    /KH-HSV

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2018
KẾ HOẠCH
Bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” – Cấp Trường
Năm 2018
 

   Thực hiện chương trình công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 của Hội sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường xây dựng kế hoạch xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
   1. Mục đích:
 Triển khai thực hiện phong trào“Sinh viên 5 tốt” và những chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt: Đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập.
   2. Yêu cầu:
  Phong trào phải được triển khai một cách rộng rãi đến tới toàn thể Hội viên – Sinh viên trong toàn Trường. Công tác bình chọn phải được tiến hành công khai, dân chủ đúng thủ tục và quy trình.
II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN:
   1. Tiêu chuẩn Đạo đức tốt:  đạt các tiêu chuẩn sau:
   1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú, nơi công cộng.
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên
- Phân tích chất lượng Đoàn viên, Hội viên cuối năm đạt xuất sắc.
   1.2. Tiêu chuẩn khác:
Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:
+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật cấp Bộ Môn trở lên các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên.
2. Tiêu chuẩn Học tập tốt.
2.1  Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không quay cóp, gian lận trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.
- Điểm trung bình chung học tập năm học 2017 – 2018 đạt từ 2.75/4 trở lên (đối với khối ngành kỹ thuật); 3.2/4 trở lên (đối với khối ngành kinh tế).
2.2. Tiêu chuẩn khác:
Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:
- Có đề tài tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường được nghiệm thu đạt từ loại khá trở lên.
- Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka.
- Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học được đăng tải trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp trường trở lên.
- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc đạt các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
- Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật từ cấp trường trở lên.
- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.
3. Tiêu chuẩn Thể lực tốt: 
Đạt ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau:
- Đạt danh hiệu sinh viên khỏe năm học 2017 -2018.
- Tham gia và đạt giải ba trở lên trong hội thao do Đoàn/ Hội/Cơ sở Hội tổ chức.
- Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, đội, nhóm thể dục thể thao trong hoặc ngoài nhà trường, có thời gian sinh hoạt ít nhất 03 tháng tính đến nay.
- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia thi đấu các nội dung thi đấu tại hội thao hoặc các giải thi đấu thể dục thể thao các cấp.
* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.
4. Tiêu chuẩn Tình nguyện tốt: 
Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch Xuân tình nguyện, Chương trình Đồng hành cùng tân sinh viên.
- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 1 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày thứ bảy tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).
- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.
5. Tiêu chuẩn Hội nhập tốt: 
5.1. Về ngoại ngữ:
Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung Châu Âu hoặc tương đương trở lên (Chỉ chấp nhận các văn bằng và chứng chỉ của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; chứng chỉ quốc tế của Hội đồng Anh, ADP, IIG;…)
- Về chứng nhận ngoại ngữ: chấp nhận các chứng nhận, chứng chỉ ngoại ngữ của các Trung tâm ngoại ngữ (Trung tâm Anh ngữ Planet, trường Anh ngữ Quốc tế Úc Châu…) liên kết với Đoàn - Hội Sinh viên trường trong các đợt kiểm tra trình độ tiếng Anh.
Lưu ý: Các chứng nhận, chứng chỉ Anh ngữ chỉ được chấp nhận khi còn thời hạn.
5.2. Về kỹ năng:
Đạt một trong các tiêu chí sau:
- Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng.
- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp Khoa/Bộ môn trở lên.
- Nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018.
5.3. Hoạt động giao lưu quốc tế:
- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau đây:
- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn - Hội, tuyên truyền và giới thiệu ít nhất 01 (một) sinh viên trong năm gia nhập tổ chức Hội (đối với Hội viên), giúp đỡ và giới thiệu 01 (một) Hội viên kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (không áp dụng đối với các Chi Đoàn, Chi Hội 100% Đoàn viên, Hội viên).
- Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 1 lần trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).
- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.
- Là ủy viên Ban chấp hành các cơ sở Đoàn, Hội hoặc thành viên Ban điều hành các Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường có đóng góp tích cực cho các hoạt động Đoàn – Hội trường và hoạt động tại đơn vị.
III. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN:
1. Đại diện Phòng Công tác Chính trị và Sinh Viên.
2. Đại diện Phòng Đào tạo.
3. Đại diện Ban Quản lý Ký túc xá.
4. Thường trực Đoàn Trường.
5. Thường trực Hội Sinh Viên Trường.
IV. THÀNH LẬP BAN CHỈ  ĐẠO
1 Thầy TS. Võ Trường Sơn Phó Giám đốc Phân hiệu;
2 Thầy Đặng Văn Ơn                     Trưởng Phòng Công tác Chính trị Sinh viên;
3 Thầy Tống Kim Đông P. Bí thư Đoàn trường;
4 Đ/c Nguyễn Hữu Đức Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

V. THÀNH LẬP  BAN TỔ CHỨC
1 Đ/c Nguyễn Đình Hiếu P. Chủ tịch HSV Trường Trưởng ban
2 Đ/c Lâm Thế Phương P. Chủ tịch HSV Trường Phó ban
3 Đ/c Đỗ Thị Ngân Hà UV BTK HSV Trường Thành viên
4 Đ/c Thái Thị Cẩm Lệ UV BTK HSV Trường Thành viên
5 Đ/c Trần Lương Minh Trân Chánh VP HSV Trường Thành viên
6 Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Tình UV BCH HSV Trường Thành viên
7 Đ/c Nguyễn Trần Thanh Phượng UV BCH HSV Trường Thành viên
8 Đ/c Nguyễn Thanh Toàn UV BCH HSV Trường Thành viên
9 Đ/c Bùi Tấn Sang UV BCH HSV Trường Thành viên
10 Đ/c Nguyễn Văn Vỹ UV BCH HSV Trường Thành viên

            Và các đồng chí là ủy viên BCH HSV trường, LCH  trưởng, trưởng các CLB-ĐN cùng tham gia.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Từ ngày 01/03 – 11/03/2018: Xây dựng kế hoạch.
- Từ ngày 12/03 -  14/03/2018: Trình Ban Giám đốc xem và duyệt.
- Từ ngày 14/03/2018 - 11/2018:  Gởi kế hoạch, triển khai về các cơ sở Hội và nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên.
- Tháng 11/2018: Họp Hội đồng xét chọn.

 
            ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM ĐỐC

                         (đã ký)


Nơi nhận:

Đảng uỷ - BGĐ;
BTV Đoàn trường;
Các cơ sở Hội;
.
Lưu văn phòng.


 
        TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
            CHỦ TỊCH

              (đã ký)

                   Nguyễn Hữu Đức
 
    
   

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây