Phát minh: Tái chế nhựa hiệu suất cao (Invention: Higher-performance plastic recycling)

Thứ bảy - 25/05/2019 10:05
About the invention | Về phát minhBy thinking in a new direction, these Austrian inventors reshaped plastic recycling. Waste plastics of many types can be turned into high quality pellets for new products. Today, more than 6 000 of their machines produce over 14.5 million tonnes of pellets annually.Bằng cách suy nghĩ theo một hướng mới, những nhà phát minh người Áo này đã định hình lại việc tái chế nhựa. Nhựa thải của nhiều loại có thể được biến thành các viên chất lượng cao cho các sản phẩm mới. Ngày nay, hơn 6.000 máy móc của họ sản xuất hơn 14,5 triệu tấn viên mỗi năm.
Higher-performance plastic recycling | Tái chế nhựa hiệu suất cao
Higher-performance plastic recycling | Tái chế nhựa hiệu suất cao

Invention: Higher-performance plastic recycling
Phát minh: Tái chế nhựa hiệu suất cao

What started as a simple sketch led Austrian inventors and business men Klaus Feichtinger and Manfred Hackl to reshape plastic recycling. Their patented Counter Current technology means that a wider variety of plastic waste can now be turned into pellets, ready for industrial reuse and indistinguishable from new plastics.
Những gì bắt đầu như một bản phác thảo đơn giản đã khiến các nhà phát minh và doanh nhân người Áo Klaus Feichtinger và Manfred Hackl định hình lại việc tái chế nhựa. Công nghệ hiện tại được cấp bằng sáng chế của họ có nghĩa là nhiều loại rác thải nhựa hiện có thể biến thành dạng viên, sẵn sàng để tái sử dụng công nghiệp và không thể phân biệt với nhựa mới.


Plastic recycling is complex and time consuming. Separating plastic from other waste can be a slow process and each type of plastic requires a specific method for reclaiming usable material. Feichtinger and Hackl have developed new technology capable of efficiently sorting and separating plastics, meaning less waste and more new plastics available for production. Their recycling machines, which can be as big as buses, move, sort and filter plastic matter, delivering a high-quality pellet at the end that will be used to create new products.
Tái chế nhựa là phức tạp và tốn thời gian. Tách nhựa khỏi chất thải khác có thể là một quá trình chậm và mỗi loại nhựa đòi hỏi một phương pháp cụ thể để thu hồi vật liệu có thể sử dụng. Feichtinger và Hackl đã phát triển công nghệ mới có khả năng phân loại và phân tách nhựa một cách hiệu quả, nghĩa là ít chất thải hơn và có nhiều nhựa mới hơn để sản xuất. Các máy tái chế của họ, có thể lớn như xe buýt, di chuyển, phân loại và lọc chất dẻo, cung cấp một viên chất lượng cao ở cuối sẽ được sử dụng để tạo ra các sản phẩm mới.


A key innovation has been Feichtinger and Hackl's Counter Current technology. Waste material enters an extruder and is rotated in the opposing direction to the flow of the extruder screw - in the same way as you would collect water from a stream, by putting a cup against the movement of the water. Thanks to this process, more waste material can be processed at faster rates than previously possible and at lower temperatures. This technology, based on an idea first quickly sketched out by Feichtinger, is a crucial part of the inventors' recycling machines and is protected by several European patents. 
Một cải tiến quan trọng là công nghệ hiện tại của Feichtinger và Hackl. Chất thải đi vào máy đùn và được quay theo hướng ngược lại với dòng chảy của vít máy đùn - giống như cách bạn thu nước từ suối, bằng cách đặt cốc chống lại chuyển động của nước. Nhờ quy trình này, nhiều chất thải có thể được xử lý với tốc độ nhanh hơn trước đây và ở nhiệt độ thấp hơn. Công nghệ này, dựa trên một ý tưởng đầu tiên được phác thảo nhanh chóng bởi Feichtinger, là một phần quan trọng trong máy tái chế của các nhà phát minh và được bảo vệ bởi một số bằng sáng chế châu Âu.


The global plastic recycling market was worth almost EUR 32 billion in 2017 and is projected to grow around 6.5% per year to reach nearly EUR 50 billion by 2024. This expansion is due to increasing awareness of the environmental impact of plastics, as well as government regulations that encourage their re-use. The EU's plastics strategy for example requires that all plastic packaging on the EU market will be recyclable by 2030, aiming to drastically reduce the need for virgin plastics. These developments are driving beverage makers and other businesses to invest in efficient recycling technologies like Feichtinger and Hackl's.Originally from Linz, Austria, Feichtinger and Hackl have spent nearly all their professional careers at EREMA, which they joined in 1993 and 1995 respectively. The Ansfelden based company was founded in 1983 and is today a today a world leader with plastic recycling machines in 108 countries. Feichtinger and Hackl are passionate about helping businesses apply technologies that contribute to the circular economy. Their objective is to make plastic recycling as simple and widespread as recycling paper or glass in the future, in this way changing profoundly how we use and reuse this ubiquitous material. 
Thị trường tái chế nhựa toàn cầu trị giá gần 32 tỷ EUR vào năm 2017 và dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 6,5% mỗi năm để đạt gần 50 tỷ EUR vào năm 2024. Sự mở rộng này là do tăng nhận thức về tác động môi trường của nhựa, cũng như chính phủ quy định khuyến khích sử dụng lại của họ. Ví dụ, chiến lược nhựa của EU yêu cầu tất cả các bao bì nhựa trên thị trường EU sẽ có thể tái chế vào năm 2030, nhằm giảm đáng kể nhu cầu về nhựa nguyên chất. Những phát triển này đang thúc đẩy các nhà sản xuất đồ uống và các doanh nghiệp khác đầu tư vào các công nghệ tái chế hiệu quả như Feichtinger và Hackl. Ban đầu từ Linz, Áo, Feichtinger và Hackl đã dành gần như tất cả sự nghiệp chuyên nghiệp của họ tại EREMA, mà họ đã tham gia vào năm 1993 và 1995. Công ty có trụ sở tại Ansfelden được thành lập vào năm 1983 và ngày nay là một nhà lãnh đạo thế giới với máy tái chế nhựa ở 108 quốc gia. Feichtinger và Hackl rất say mê giúp các doanh nghiệp áp dụng các công nghệ đóng góp cho nền kinh tế tuần hoàn. Mục tiêu của họ là làm cho việc tái chế nhựa trở nên đơn giản và phổ biến như giấy tái chế hoặc thủy tinh trong tương lai, theo cách này thay đổi sâu sắc cách chúng ta sử dụng và tái sử dụng vật liệu phổ biến này.  

(*) Xem thêm video tại đây
Viên nhựa tái chế chất lượng cao
High-quality recycled plastic pellets | Viên nhựa tái chế chất lượng cao

 

Manfred Hackl (trái) và Klaus Feichtinger
Manfred Hackl (left) and Klaus Feichtinger | Manfred Hackl (trái) và Klaus Feichtinger

Nguồn tin: www.epo.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây