KHOA CÔNG TRÌNH

http://dept.utc2.edu.vn/khoacongtrinh


Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Cố vấn học tập (CVHT) và Chủ nhiệm lớp (CNL) Học kỳ II năm học 2019 - 2020

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập;

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 29/11/2019 của Giám đốc Phân hiệu về việc kiện toàn Hội đồng Cố vấn học tập;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Cố vấn học tập Phân hiệu ngày 18/08/2020;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây