PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

Chủ nhật - 22/03/2020 12:22
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG NĂM 2020
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số:   165  /KH-HSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng 03 năm 2020
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường
Năm 2020

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020 của Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường xây dựng kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Thực hiện phong trào sinh viên “Sinh viên 5 tốt” và tạo những chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt: Đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập.
2. Yêu cầu:
- Phong trào phải được triển khai một cách rộng rãi đến tới toàn thể Hội viên - Sinh viên trong toàn Trường.
- Công tác xét chọn phải được tiến hành công khai, dân chủ đúng thủ tục và quy trình.
II . TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG
 1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của Trường, lớp, quy định của địa phương cư trú, nơi công cộng…
- Điểm rèn luyện từ 80 trở lên
- Phân tích chất lượng Đoàn viên, Hội viên cuối năm đạt xuất sắc.
1.2. Tiêu chuẩn khác:
 Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:
 • Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật từ cấp trường trở lên trong năm học 2019 - 2020 hoặc tham gia cuộc thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Là thành viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức Pháp luật Việt Nam từ cấp Khoa trở lên.
 • Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2020 từ cấp Trường trở lên.
 • Có hành động dũng cảm, giúp người được khen thưởng, biểu dương từ cấp Trường, phường, xã trở lên.
2. Tiêu chuẩn Học tập tốt
2.1 Tiêu chuẩn bắt buộc:
 • Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không quay cóp, gian lận trong thi cử.
 • Điểm trung bình chung học tập năm học 2019-2020 đạt từ 2.7/4 (7.0/10) trở lên (đối với khối ngành kỹ thuật); 3.0/4 (8.0/10) trở lên (đối với ngành kinh tế).
2.2. Tiêu chuẩn khác:
Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường trở lên được nghiệm thu.
 • Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang học, đăng tải trên các ấn phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên nghành của trường hoặc các bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp trường trở lên.
 • Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc đạt các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
 • Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật các cấp.
3. Tiêu chuẩn Thể lực tốt
Đạt ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau:
 • Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” năm học 2019 - 2020.
 • Tham gia và đạt giải tại các giải Hội thao từ cấp Đoàn Khoa, Liên chi Hội tổ chức trở lên (có minh chứng kèm theo).
 • Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, đội, nhóm thể dục thể thao trong hoặc ngoài trường, có thời gian sinh hoạt ít nhất 03 tháng tính đến thời điểm xét chọn.
 • Là thành viên đội tuyển hoặc các cá nhân tham gia thi đấu các nội dung thi đấu tại hội thao hoặc các giải thi đấu thể dục thể thao các cấp.
* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.
4. Tiêu chuẩn Tình nguyện tốt
Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 • Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020, Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2020, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020, chương trình Hiến máu tình nguyện năm học 2019 - 2020.
 • Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/ năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng động. Ví dụ: sinh viên A tham gia 1 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày thứ bảy tình nguyện, 3 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).
 • Được giấy khen cấp Trường trở lên về hoạt động tình nguyện.
5. Tiêu chuẩn Hội nhập tốt
5.1. Về ngoại ngữ:
Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 • Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.
 • Về chứng nhận ngoại ngữ: Chấp nhận các chứng nhận, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả trong các đợt thi cuối khóa tại Trường; chứng chỉ của các Trung tâm ngoại ngữ.
- Tham gia ít nhất 1 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, hội thảo quốc tế, chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước. (Có chứng nhận của BTC chương trình).
- Tham gia và đạt giải các cuộc thi Kiến thức ngoại ngữ (Tìm hiểu về ngoại ngữ hoặc sử dụng ngoại ngữ để trình bày) từ cấp Trường trở lên.
5.2 Về kỹ năng:
Đạt 1 trong các tiêu chí sau:
 •  Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa Trang bị thực hành kỹ năng xã hội do Đoàn – Hội Trường tổ chức.
 • Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp Khoa/ Bộ môn trở lên.
 • Nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.
Ngoài các tiêu chuẩn trên ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:
 • Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn - Hội, tuyên truyền và giới thiệu ít nhất 01(một) sinh viên trong năm gia nhập tổ chức Hội (đối với hội viên), giúp đỡ và giới thiệu 01(một) Hội viên kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (không áp dụng đối với các Chi Đoàn, Chi Hội 100% Đoàn viên, Hội viên).
 • Tham gia tích cực vào các Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện  (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).
 • Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng
 • Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.
 • Là ủy viên Ban chấp hành các cơ sở Đoàn, Hội hoặc thành viên Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường có đóng góp tích cực cho các hoạt động Đoàn-Hội trường và hoạt động tại đơn vị.
III. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG
 1. Đại diện Đảng ủy – Ban Giám đốc Nhà Trường.
 2. Đại diện Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.
 3. Đại diện Phòng Đào tạo.
 4. Đại diện thường trực Đoàn trường.
 5. Thường trực Hội Sinh viên Trường.
IV. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO – BAN TỔ CHỨC
 1. Ban chỉ đạo
1. Thầy Võ Trường Sơn Phó Giám đốc Phân hiệu;
2. Thầy Đặng Văn Ơn Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên;
3. Thầy Vũ Văn Định Bí thư Đoàn trường;
4. Đ/c Phạm Hoàng Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.
 1. Ban tổ chức
1. Đ/c Hồ Phan Long Vũ Phó Chủ tịch TT HSV Trường Trưởng ban
2. Đ/c Lê Ngọc Viên Chánh Văn phòng HSV Trường Phó ban
3. Đ/c Lý Diễm My UV BCH HSV Trường Thành viên
4. Đ/c Nguyễn Kim Cẩn UV BCH HSV Trường Thành viên
5. Đ/c Trần Thị Hoàng Thi UV BCH HSV Trường Thành viên
6. Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy Phó ban Kiểm tra HSV Trường Thành viên
6. Đ/c Ngô Ánh Ngọc UV BKT HSV Trường Thành viên
Và các đồng chí là ủy viên BCH HSV trường, LCH Trưởng, trưởng các CLB-Đội-Nhóm cùng là thành viên BTC
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Từ ngày 02/03 – 06/03/2020: Xây dựng kế hoạch.
- Từ ngày 06/03 – 08/03/2020: Trình Ban Giám đốc xem và duyệt.
- Từ ngày 09/03 – 01/11/2020: Gửi kế hoạch, triển khai về các cơ sở Hội và nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên.
- Từ ngày 02/11 – 08/11/2020:Dự kiến họp Hội đồng xét chọn.

 
ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TS. Võ Trường Sơn
 
  TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH


(đã ký)

Phạm Hoàng Tân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây